LỊCH THI SÁT HẠCH THÁNG 05-2024

Trung tâm Sát hạch Lái xe Nam Triệu thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 05-2024

Thứ Ngày

Nội dung

5

02/5

NT: B1K07,B1K08,B1K09,B1K10,B2K06,B2K07,B2K08,B2K09,CK67,B2->DK04

5

09/5

NT: B2K10,B2K11,C->EK01,FCK20

HP: B1->B2K16

CN

12/5

THI A1

5

16/5

NT: B2K12,B2K13,B2K14,CK69,B2->DK05,FCK21,FCK22,FCK23,FCK24

HP: B2K01

HD: B2K01

5

23/5

NT:B1K11,B1K12,B1K13,B1K14,B1K15,B1K16,B1K17,B1K18,B1K19,B1K20,B1K21, B1K22,CK71,C->DK06,C->EK04,FCK25

HP: CK05

CN

26/5

THI A1

5

30/5

NT: B1K23,B1K24,B2K15,B2K16,B2K17,B2K18,B2K19,B2K20

HD: B1K05,B1K06