LỊCH THI SÁT HẠCH THÁNG 06-2024

Trung tâm Sát hạch Lái xe Nam Triệu thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 06-2024

Thứ Ngày Nội dung
5 06/6 NT: B2K21,B2K22,B2K23,B2K24,B2K25,B2K26,B2K27,B2K28,B2K29,B2K30,B2K31,  CK01,CK03

HP: B2K05,B2K06

HD: B1K07,B1K08

 (B1: 40, B2: 260, C: 48, D: 0, E: 0, FC: 0)    348

5 13/6

NT: B1K25,B1K26,B2K32,B2K33,B2K34,B2K35,B2K36,B2K37,B2K38,B2K39,CK04, DK07,FCK26,FCK27

HD: B2K05

 (B1: 40, B2: 180, C: 24, D: 10, E: 0, FC: 32)    286

CN 16/6 THI A1
5 20/6

NT: B1K27,B1K28,B1K29,B1K30,B2K40,B2K41,B2K42,B2K43,B2K44,B2K45,B2K46, B2K47,B2K48,B2K49,EK05,FCK28,FCK29,FCK30

HP: B2K07,B2K08

HD: B2K06

 (B1: 80, B2: 260, C: 0, D: 0, E: 10, FC: 48)    398

5 27/6

NT: B2K50,B2K51,B2K52,B2K53,B2K54,B2K55,CK05,EK06,EK07,FCK31

HP: B2K09,B2K11

HD: CK01

 (B1: 0, B2: 160, C: 30, D: 0, E: 20, FC: 16)    226

CN 30/6 THI A1