LỊCH THI SÁT HẠCH THÁNG 07-2024

Trung tâm Sát hạch Lái xe Nam Triệu thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 07-2024

Thứ Ngày Nội dung
5 04/7

NT: B1K31,B1K32,B1K33,B1K34,B2K56,B2K57,B2K58,B2K59,B2K60,B2K61

HP: CK01

HD: B1->B2K10

 

5 11/7

NT: B2K62,B2K63,C->DK09,C->EK09

 

CN 14/7 THI A1
5 18/7

NT: B1K35,B1K36,B1K37,B1K38,B1K39,B1K40,B1K41,B1K42,B1K43,B1K44,

B2K64,B2K65,CK06,CK07,CK08,CK09,FCK32

HP: B1->B2K20

HD: B2K07

 

CN 21/7 THI A1
5 25/7

NT: B1K45,B1K46,B1K47,B1K48,B2K66,B2K67,FCK33,FCK34,FCK35,FCK36

 

CN 28/7 THI A1