LỊCH THI SÁT HẠCH THÁNG 12-2023

Trung tâm Sát hạch Lái xe Nam Triệu thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 12-2023

Thứ

Ngày

Nội dung

5

07/12

NT: B1K43,B1K44,B2K101,B2K102,CK35,FCK20
QUÁ HẠN, TRỞ LẠI NGHỀ

CN

10/12

THI A1

5

14/12

NT: B2K103,B2K104,B2K105,B2K106,CK36,CK38,B2->CK58,C->DK15

HP: B1->B2K33

HD: B2K11,B2K12

5

21/12

NT: B1K45,B1K46,B1K47,B1K48,B2K107,B2K108

HP: B2K26

QUÁ HẠN, TRỞ LẠI NGHỀ

CN

24/12

THI A1

5

28/12

NT: B1K49,B1K50,B2K109,B2K110,B2K111,B2K112

HP: B1->B2K34

HD: B1->B2K17