LỊCH THI SÁT HẠCH THÁNG 01-2024

Trung tâm Sát hạch Lái xe Nam Triệu thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 01-2024

Thứ

Ngày

Nội dung

5

05/01

NT: B1K178,B1K179,B1K180,B2K189,B2K190,B2K191,CK81,CK83,CK84,B2-DK21, C-EK21,FCK63

HP: CK63,CK64,CK65,CK66

HD: B1->B2K40

CN

08/01

THI A1

5

12/01

NT: B1K181,B1K182,B1K183,B1K184,B2K192,B2K193,B2K194,B2K195,B2K196, B2K197,B2K198,B2K199,CK85,CK86,B2-CK104,C-DK22,FCK64

HP: B2K67,B2K68

HD: B1->B2K41