LỊCH THI SÁT HẠCH THÁNG 03-2024

Trung tâm Sát hạch Lái xe Nam Triệu thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 03-2024

Thứ

Ngày

Nội dung

4

01/02

5

02/02

NT: B1K185,B1K186,B1K187,B1K188,B2K200,B2K201,B2K202,B2K203,B2K204,

CK88,CK89,B2-DK23,C-EK23

HP: B2K69

HD: B1-B2K43

5

09/02

NT: B1K189,B1K190,B1K191,B2K205,B2K206,B2K207,B2K208,B2K209,CK90,CK91

B2-CK105,C-DK24

HP: B2K70

HD: B1-B2K44

5

16/02

NT: B1K192,B1K193,B1K194,B2K210,B2K211,B2K212,B2K213,B2K214,CK92,FCK65

HP: B2K71

HD: B1-B2K45

CN

19/02

THI A1

5

23/02

NT: B1K195,B1K196,B1K197,B2K215,B2K216,B2K217,B2K218,CK93

HP: B1->B2K80

HD: B1-B2K46